هدف
فاستونی های ایرانی مالک ۷۰ درصد بازار؛ کیفیت بهتر برای پارچه
ایرانی یا ایتالیایی؟

فاستونی های ایرانی مالک ۷۰ درصد بازار؛ کیفیت بهتر برای پارچه ایرانی یا ایتالیایی؟

فاستونی های ایرانی مالک ۷۰ درصد بازار؛ کیفیت بهتر برای پارچه ایرانی یا ایتالیایی؟ به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جنجال روزهای گذشته فضای مجازی درباره پارچه ایتالیایی قبای رئیس جمهور منجر به این شد که سری به میزان تولید این پارچه در کشور بزنیم. پارچه هایی که در تولید کت […]