خورشید عطارد سیاره زهره کره زمین مریخ سیاره مشتری زحل اورانوس نپتون
عطارد
زهره
زمین
مریخ
مشتری
زحل
اورانوس
نپتون
خورشید